По-русски
Informācijas tālruņi: 28816377, 28816577 Bezmaksas piegāde Rīgā*
Preču katalogs Mobilie telefoni, Foto tehnika, Video tehnika, Televizori, Datortehnika, Spēļu konsoles, Droni, Sadzīves tehnika, Mazā sadzīves tehnika, Mājas elektronika, Kondicionieri un sausinātāji, Siltumtehnika, Sports un atpūta, Makšķerēšana un medības, Dārzam un mājai, Navigācijas ierīces, Monitori, Biroja tehnika, Mēbeles, Būvniecībai, Santehnika, LEGO konstruktori, Drošības iekārtas, Pulksteņi

×
Mobilie telefoni
Foto tehnika
Video tehnika
Televizori
Datortehnika
Spēļu konsoles
Droni
Sadzīves tehnika
Mazā sadzīves tehnika
Mājas elektronika
Kondicionieri un sausinātāji
Siltumtehnika
Sports un atpūta
Makšķerēšana un medības
Dārzam un mājai
Navigācijas ierīces
Monitori
Biroja tehnika
Mēbeles
Būvniecībai
Santehnika
LEGO konstruktori
Drošības iekārtas
Pulksteņi
 
  Autorizācija
Ievadiet lietotāja vārdu
Vēlama parole (vismaz 8 simboli)
 
Privātuma politika
Meklēt

Privātuma politika

  Sabiedrība "Dekolink" SIA, reģistrācijas numurs: 40203441187, juridiskā adrese: Rīga, Augusta Deglava iela 7, LV-1009, turpmāk discover.lv, aizsargā mūsu klientu privātumu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  1. Discover.lv apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • likumīgās interesēs - lai realizētu no discover.lv un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas discover.lv likumīgās intereses.

  2. Discover.lv likumīgās intereses ir:

  • veikt komercdarbību;
  • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
  • nodrošināt līguma saistību izpildi;
  • saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
  • analizēt discover.lv mājaslapas darbību;
  • administrēt discover.lv Klienta kontu;
  • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
  • nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
  • novērst krāpniecību;
  • administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
  • informēt sabiedrību par savu darbību.

  Personas datu apstrādes nolūki

  3. Discover.lv apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

  • klienta identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
  • preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • mājas lapas darbības uzlabošanai.

  Personas datu apstrāde

  4. Discover.lv apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

  5. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai discover.lv var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, discover.lv sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par discover.lv datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un discover.lv ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

  6. Discover.lv sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei discover.lv uzdevumā.

  7. Discover.lv neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
  • ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos discover.lv likumīgo interešu aizsardzībai.

  Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

  • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā discover.lv vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
  • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

  Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

  8. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

  9. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi discover.lv). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

  Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

  Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.discover.lv mājas lapā, sadaļā “Kontakti->Kontakta forma”, pa e-pastu info@discover.lv, zvanot uz 28816377 vai klātienē discover.lv birojā.

  10. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

  11. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

  12. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

  Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi
  13. Discover.lv veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

  14. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi discover.lv veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

  15. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par discover.lv veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

  16. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.discover.lv mājas lapā, sadaļā “Kontakti->Kontakta forma”, pa e-pastu info@discover.lv, zvanot uz 28816377 vai klātienē discover.lv birojā.

  17. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.18. Discover.lv pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

  Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  19. Discover.lv mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu meklējamo produktu filtrus un pielāgotu lapas funkcionalitāti.

  20. Discover.lv mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko discover.lv nenes atbildību.

  Citi noteikumi
  Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

  Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@discover.lv

  Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.Copyright © 2005
Interneta veikala discover.lv informācijas kopēšana un pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta. Autortiesības
Distances līguma noteikumi un atteikuma tiesības
Теl. (+371) 28816377, (+371) 28816577
E-mail: info@discover.lv

Šodien ir: 22.06.2024
Visi veikala piedāvājumi spēkā: 22.06.2024